Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w czasie epidemii